Friday, February 5, 2010

KAIN JAHIT MANIK

KOD: MP0404
*HARGA : RM200

KAIN JAHIT MANIK

KOD: MO0403
*HARGA: RM200

KAIN JAHIT MANIK

KOD: MH0402
*HARGA: RM200

KAIN JAHIT MANIK

KOD: MU0401
* HARGA RM200

KAIN BAJU KEBAYA


KAIN DAN BAJUNYA

SELENDANG
KOD: KH0301
* HARGA: RM150

Sunday, November 22, 2009